เนื่องจากคณะได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร เพื่อให้รองรับตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องทำการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในภายในห้องปฏิบัติการ สำนักงาน และเครือข่ายไร้สาย

 

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ให้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ เสร็จแล้วให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นขอยืนยันตัวตน ได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มช. อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. จะได้รับแบบฟอร์มชื่อบัญชีแอคเคาน์ จากทางคณะฯ ให้ท่านเข้าไปกำหนดรหัสผ่านได้ที่ ตั้งค่ารหัสผ่าน สามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้จากภายในเครือข่ายคณะ เท่านั้น

อาจารย์พิเศษ ให้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ เสร็จแล้วให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นแสดงตัวตน ได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน และเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์

หน่วยงานที่มีการจัดอบรม ประชุมสัมมนา และต้องการบัญชีไอทีแอคเคาน์ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ เพื่อแจกให้ผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา สามารถขอรับชื่อบัญชีไอทีแอคเคาน์ เพื่อใช้งานได้ โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล และส่งไปยังหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8509166297